สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย

นายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญชัย สุขสุวรรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญชัย สุขสุวรรณ์

นายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย

กรรมการบริหาร

นายกฤตฏ์ ชมภูวิเศษ

นายกฤตฏ์ ชมภูวิเศษ

อุปนายก คนที่ 1
พลอากาศตรี เรืองวิทย์  ศรีนวลนัด

พลอากาศตรี เรืองวิทย์ ศรีนวลนัด

อุปนายกคนที่ 2
ร้อยตำรวจโท ปฐม เลิศทวีวิทย์

ร้อยตำรวจโท ปฐม เลิศทวีวิทย์

อุปนายกคนที่ 3
นายเอกรินทร์ ทองมา

นายเอกรินทร์ ทองมา

กรรมการ/ประธานเทคนิค
นาวาอากาศโท พิทักษ์ คำปิตะ

นาวาอากาศโท พิทักษ์ คำปิตะ

กรรมการ
นายทศวรรต อัศนิถิน

นายทศวรรต อัศนิถิน

กรรมการ
นายสิทธิชัย ลางคุลานนท์

นายสิทธิชัย ลางคุลานนท์

กรรมการ
นายคมฤทธิ์ หาญเบญจพงศ์

นายคมฤทธิ์ หาญเบญจพงศ์

กรรมการ
นางสาวศศกร เจนการรุ่งเรือน

นางสาวศศกร เจนการรุ่งเรือน

กรรมการ
นายสิปปกร แสนเมือง

นายสิปปกร แสนเมือง

กรรมการ
นายพงศ์วิทย์ ไชยลังการ์

นายพงศ์วิทย์ ไชยลังการ์

กรรมการ
นายณรงค์ชัย คำเงิน

นายณรงค์ชัย คำเงิน

กรรมการ

เลขาธิการและงานบริหารสมาคม

นายประกิต หงส์แสนยาธรรม

นายประกิต หงส์แสนยาธรรม

เลขาธิการ
นายภัทรณัฐ ดีมา

นายภัทรณัฐ ดีมา

เหรัญญิก
พันตำรวจโท ขจรสุข รุมาคม

พันตำรวจโท ขจรสุข รุมาคม

ปฏิคม
พันจ่าอากาศเอก บดินทร์ ปัญจบุตร

พันจ่าอากาศเอก บดินทร์ ปัญจบุตร

นายทะเบียน
นายทวีวัฒน์ ของสิริวัฒนกุล

นายทวีวัฒน์ ของสิริวัฒนกุล

ประชาสัมพันธ์

Copyright © 2020 ju-jitsu thai

To Top