ประวัติกีฬายูยิตสู

มีชายหนุ่มญี่ปุ่นผู้หนึ่งที่สนใจในวิชายูยิตสูมาก เขาได้เข้าฝึกอบรมอยู่กับอาจารย์ฟุกุดะ ฮาจิโนสุเกาะ และอาจารย์โสะ เซอิอิ ท่านผู้นี้คือ จิโกโร คาโน เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ท่านเห็นว่ายูยิตสูนอกจากจะเป็นศิลปะการบริหาร่างกายและจิตใจแล้วยังมีหลักปรัชญาอีกด้วย ท่านจึงทุ่มเทวิริยะอุสาหะอย่างแรงกล้าพยายามปรับปรุงวิธีการของยูยติสูให้ดีขึ้น โดยตัดสิ่งที่ไม่เหมาะสมออก

จนในที่สุดก็ได้มีรวบรวมวิชายูยิตสูเข้ามาเป็นมาตรฐานอันหนึ่งอันเดียวกัน และจัดให้เป็นหมวดเพื่อสะดวกแก่การศึกษา และขนานนามวิชานี้ใหม่ว่ายูโด เมื่อประมาณ 97 ปีมาแล้ว ทั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าวิชายูโดนั้นมีความสัมพันธ์สืบเนื่องมาจากวิชายูยิตสู อีกด้วย

ในปัจจุบัน กีฬายูยิตสู ได้พัฒนาจนเป็นกีฬาและศิลปะป้องกันที่สามารถใช้ได้จริงๆ จนมีความนิยมอย่างมากใน อเมริกา ยุโรป และเอเชีย เนื่องจากการเล่นใช้ทุกองค์ประกอบ มี แตะต่อย ทุ่ม ล็อค จับ หัก มีครบถ้วนทุกกระบวนท่าการป้องกันตัว

Copyright © 2020 ju-jitsu thai

To Top